POLITYKA ŚRODOWISKOWA 

 

Podstawową działalnością P.U.H. „de facto" jest nakładanie powłok ochronnych technologią kataforezy oraz technologią elektrostatycznego malowania proszkowego. Głównym celem firmy jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klienta poprzez zapewnienie najwyższej jakości oferowanej usługi z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne. Wszystkie działania przedsiębiorstwa są podejmowane z pełną świadomością wpływu na środowisko oraz odpowiedzialnością za ekologiczną sferę działań firmy.

Przedsiębiorstwo P.U.H. „de facto” jest firmą przyjazną dla środowiska naturalnego.

Realizując procesy produkcji, przedsiębiorstwo:

  • przestrzega wszystkich obowiązujących je aktów prawnych w zakresie Ochrony Środowiska,
  • utrzymuje i ciągle doskonali system zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, co stanowi jeden z głównych elementów strategii działalności firmy,
  • rozumie następstwa ekologiczne swojej działalności. Prowadzi stały monitoring znaczących aspektów środowiskowych. Identyfikuje i zapobiega potencjalnym, negatywnym wpływom na stan środowiska naturalnego poprzez bieżącą i zapobiegawczą konserwację wykorzystywanych instalacji
  • kształtuje swoje procesy w taki sposób aby w możliwie największym stopniu zminimalizować skutki oddziaływania na środowisko. Działanie to jest realizowane szczególnie w zakresie:

          > gospodarki odpadami (poprzez racjonalne planowanie zakupu materiałów, segregację odpadów u źródeł ich wytwarzania i selektywne magazynowanie, przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom)

       > gospodarki wodno-ściekowej (poprzez oczyszczanie ścieków produkcyjnych do wymaganych parametrów, stały nadzór ilości oraz jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych)

     > gospodarki opakowaniowej (poprzez stały monitoring ilości użytych w procesach materiałów opakowaniowych oraz prowadzenie działań mających na celu zastąpieniem ich opakowaniami wielorazowego użytku)

        > emisji do powietrza (poprzez wykonywanie pomiarów okresowych ze źródeł emisji oraz dbanie o stan techniczny instalacji i urządzeń)

  • stosuje w procesach produkcyjnych surowce oraz zasoby które są bezpieczne zarówno dla człowieka jak i środowiska. Doskonali procesy technologiczne poprzez inwestowanie w urządzenia ograniczające potencjalnie szkodliwy wpływ swojej działalności na środowisko.
  • wyznacza i realizuje ważne cele środowiskowe służące spełnieniu powyższych założeń jak również ocenia zgodność realizowanych działań z wymaganiami prawnymi
  • podnosi świadomość ekologiczną swoich pracowników poprzez szkolenia i komunikowanie najistotniejszych kwestii środowiskowych. Do działań związanych ze środowiskiem naturalnym włącza również swoich dostawców oraz kontrahentów.

P.U.H "DE FACTO"

ul. Rzemieślnicza 9-11, Kaczory

63-430 Odolanów

tel: 62 733 14 95

e-mail: biuro@defacto.info.pl